Informacje

Przejdź do strony: FAQ
Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Newsletter
Przejdź do strony: Dla prasy
Przejdź do strony: Opieka posprzedażowa na rynku nieruchomości
Przejdź do strony: Home Profit i dom.gratka.pl łączą siły
Przejdź do strony: Jak oszczędzić na wykończeniu mieszkania? - wywiad z Dyrektor ds.sprzedaży i marketingu Home Profit Polska
Przejdź do strony: Wspólna promocja eurobanku i Home Profit

Regulamin

REGULAMIN

PROGRAMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO HOME PROFIT

(dalej jako Regulamin)

 

I ORGANIZATOR

Organizatorem niniejszego programu oszczędnościowego jest Home Profit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-766) przy ul. Matejki 2/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000433018, posługująca się numerem NIP 7792408050, REGON 302215362, o kapitale zakładowym 130.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.

 

II DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Program HOME PROFIT – program oszczędnościowy organizowany i prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora, zrzeszający Partnerów i Marki, skierowany do pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, uzyskujących status Uczestnika na skutek dokonania nabycia Karty HOME PROFIT bezpośrednio od Organizatora bądź też otrzymania Karty HOME PROFIT w następstwie nabycia od Partnerów nieruchomości lub usług z zakresu szeroko rozumianej branży nieruchomości, umożliwiający Uczestnikom skorzystanie z zapewnianych przez Marki, a określonych w materiałach marketingowych udostępnianych przez Organizatora, dedykowanych ofert specjalnych lub rabatów na produkty (towary) lub usługi z zakresu procesu adaptacji, aranżacji, wykończenia lub wyposażenia wnętrz nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne,

 2. Karta HOME PROFIT – imienna i indywidualna karta Programu HOME PROFIT przypisana do Uczestnika, potwierdzająca jego uczestnictwo w Programie HOME PROFIT, uprawniająca do korzystania przez Uczestnika z przewidzianych w Programie HOME PROFIT rabatów i ofert specjalnych Marek,

 3. e-Karta Home Profit –  imienna i indywidualna wirtualna karta Programu HOME PROFIT przypisana do Uczestnika, potwierdzająca jego uczestnictwo w Programie HOME PROFIT, uprawniająca do korzystania przez Uczestnika z przewidzianych w Programie HOME PROFIT rabatów i ofert specjalnych Marek (wyłącznie w sklepach internetowych),

 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała status Uczestnika Programu HOME PROFIT na skutek zakupu Karty HOME PROFIT bezpośrednio od Organizatora lub Partnera bądź też w następstwie nabycia od Partnera nieruchomości lub usług z zakresu szeroko rozumianej branży nieruchomości i zgłoszenia udziału w Programie HOME PROFIT poprzez akceptację Regulaminu i utworzenie Konta, uprawniona do otrzymania rabatów lub skorzystania z ofert specjalnych Marek,

 5. Partnerzy – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące podmiotami prowadzącymi profesjonalną działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) w ramach rozumianej branży nieruchomości, w tym m.in. zajmujące się działalnością związaną ze sprzedażą nieruchomości, sprzedażą projektów domów, świadczeniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usług finansowych, kredytów hipotecznych itp., które nawiązały współpracę z Organizatorem w zakresie udziału (zrzeszenia) w Programie HOME PROFIT,

 6. Marki – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) m.in. w zakresie produkcji lub sprzedaży materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia wnętrz, wykonawcy, usługodawcy, architekci, dostawcy sprzętu RTV lub AGD, które nawiązały współpracę z Organizatorem w zakresie udziału (zrzeszenia) w Programie HOME PROFIT oferując Uczestnikom możliwość skorzystania z dedykowanych rabatów lub ofert specjalnych na swoje produkty (towary) lub usługi,

 7. Serwis HOME PROFIT – serwis będący własnością Organizatora i prowadzonych przez Organizatora pod adresem www.homeprofit.pl na potrzeby organizacji i prowadzenia Programu HOME PROFIT,

 8. Konto – konto w Serwisie HOME PROFIT, indywidualnie przypisane każdemu Uczestnikowi w okresie jego uczestnictwa w Programie HOME PROFIT, prowadzone przez Organizatora pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem, umożliwiające Uczestnikowi logowanie się do Serwisu HOME PROFIT m.in. w celu uzyskania informacji o aktualnych dedykowanych dla Uczestników ofertach rabatowych i ofertach specjalnych Marek, kodach rabatowych, jak również tworzenia własnych list ulubionych sklepów oraz wystawiania i komunikowania innym Uczestnikom ocen poszczególnych Marek,

 9. Formularz Rejestracyjny – formularz elektroniczny zamieszczony w Serwisie HOME PROFIT, poprzez którego wypełnienie Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu HOME PROFIT, akceptuje jego warunki i Regulamin, tworzy Konto, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora, jak również może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych i handlowych Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem.

 

III POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin stanowi podstawę działania Programu HOME PROFIT, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w nim, jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 2. Podstawowym założeniem Programu HOME PROFIT jest:

 3. umożliwienie Uczestnikom zredukowania kosztów i wydatków na adaptację, aranżację, wykończenie lub wyposażenie wnętrz nieruchomości dedykowanych na cele mieszkalne i w tym celu informowanie Uczestników o atrakcyjnych ofertach Marek,

 4. umożliwienie Uczestnikom korzystania z dedykowanych rabatów lub ofert specjalnych Marek na zakup produktów (towarów) oraz usług związanych z adaptacją, aranżacją, wykończeniem lub wyposażeniem wnętrz nieruchomości dedykowanych na cele mieszkalne,

 5. stałe rozszerzanie grona Partnerów i Marek mające na celu sukcesywne zwiększanie korzyści płynących dla Uczestników z tytułu uczestnictwa w Programie HOME PROFIT, w tym m.in. rozszerzanie, uatrakcyjnianie i dywersyfikacja ofert Marek dedykowanych dla Uczestników.

 6. Warunki uczestnictwa w Programie HOME PROFIT określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 7. Udział w Programie HOME PROFIT jest całkowicie dobrowolny.

 8. Program HOME PROFIT jest prowadzony bezterminowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Korzystanie z oferowanych w ramach Programu HOME PROFIT dedykowanych rabatów i ofert specjalnych Marek jest możliwe wyłącznie przez osoby posiadające status Uczestnika.

 10. Pełen dostęp do treści zawartych w Serwisie HOME PROFIT jest otwarty wyłącznie dla Uczestników, przy czym wymaga możliwości połączenia się z siecią Internet. Dla korzystania z Serwisu HOME PROFIT niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www.

 11. Warunkiem uczestnictwa w Programie HOME PROFIT jest dokonanie rejestracji w Serwisie HOME PROFIT poprzez utworzenie Konta.

 12. Dowodem uczestnictwa w Programie HOME PROFIT jest Karta HOME PROFIT.

 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE HOME PROFIT

 1. Przystąpienie do Programu HOME PROFIT w charakterze Uczestnika jest możliwe w drodze:

  1.2. zakupu Karty HOME PROFIT bezpośrednio od Organizatora w ramach jego oferty skierowanej do konsumentów,
  1.3. zakupu Karty HOME PROFIT od Partnerów w ramach ich oferty skierowanej do ich klientów będących konsumentami,
  1.4. otrzymania Karty HOME PROFIT lub e-karty HOME PROFIT od Partnerów jako dodatku do nabytych od nich produktów (towarów) lub usług z zakresu szeroko rozumianej branży nieruchomości,
  1.5. otrzymania Karty HOME PROFIT lub e-karty HOME PROFIT bezpośrednio od Organizatora w ramach prowadzonych przez niego akcji promocyjnych i marketingowych dotyczących działalności Organizatora lub Programu HOME PROFIT.

 2. W celu przystąpienia do Programu HOME PROFIT koniecznym jest utworzenie Konta.

 3. Utworzenie Konta jest bezpłatne i następuje za pośrednictwem Serwisu HOME PROFIT poprzez prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

 4. Przez poprawne wypełnienie Formularza Rejestracyjnego rozumieć należy uzupełnienie go o wszystkie wymagane informacje, które będą jednocześnie informacjami prawdziwymi, tj. podanie następujących danych:

 5. imię,

 6. nazwisko,

 7. data urodzenia,

 8. adres zamieszkania,

 9. adres e-mail.

 10. Poprawne wypełnienie Formularza Rejestracyjnego wymaga również zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji oraz potwierdzenia tego faktu poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru umieszczonego w Formularzu Rejestracyjnym.

 11. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do utworzenia Konta, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z realizacją Programu HOME PROFIT, w tym także na otrzymywanie od Organizatora informacji związanych z Programem HOME PROFIT drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru umieszczonego w Formularzu Rejestracyjnym. Jednocześnie Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania swoich danych Partnerom i Markom oraz zezwala im na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją Programu HOME PROFIT.

 12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże warunkuje uczestnictwo w Programie HOME PROFIT.

 13. Formularz Rejestracyjny może zostać wypełniony przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Uczestnika również w formie pisemnej. W takim przypadku osoba wypełniająca Formularz Rejestracyjny składa pod nim swój własnoręczny podpis. Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i złożenie na nim własnoręcznego podpisu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

 14. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając formularz aktualizacji danych dostępny w ramach Konta.

 15. Dostęp do Konta Uczestnik uzyskuje po zalogowaniu się w Serwisie HOME PROFIT, tzn. po podaniu loginu i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta.

 16. Uczestnik ma obowiązek należytego zabezpieczenia danych zapewniających dostęp do Konta i nieudostępniania ich osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności przejęcia, oraz zabezpieczenia Konta przed niepowołanym wykorzystaniem.

 17. Konta zakładane w Serwisie HOME PROFIT są niezbywalne.

 18. Konto zawiera dane osobowe Uczestnika podane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.

 19. Uczestnik może mieć tylko jedno Konto.

 20. Uczestnikowi nie wolno korzystać z Kont innych Uczestników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

 21. Uzyskanie statusu Uczestnika następuje z momentem pomyślnego utworzenia Konta, jednakże korzystanie z możliwości jakie daje Program HOME PROFIT w pełnym zakresie możliwe jest z momentem otrzymania Karty Home Profit.

 

V KARTA HOME PROFIT

 1. Warunkiem korzystania przez Uczestników z rabatów i ofert specjalnych w ramach Programu HOME PROFIT jest posiadanie Karty HOME PROFIT lub e-karty HOME PROFIT.

 2. Właścicielem Karty HOME PROFIT i e-karty HOME PROFIT jest Organizator.

 3. Karta HOME PROFIT i e-karta HOME PROFIT są ważne bezterminowo.

 4. Karta HOME PROFIT nie jest kartą kredytową, płatniczą, ani bankomatową. Może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 5. Karta HOME PROFIT i e-karta Home Profit  są imienne, opatrzone unikalnym numerem identyfikacyjnym i nie mogą być udostępniana przez Uczestnika innym osobom (osobom trzecim).

 6. W zależności od sposobu przystąpienia przez konkretnego Uczestnika do Programu HOME PROFIT, o których mowa w punkcie IV.1) Regulaminu, Karty HOME PROFIT mogą mieć różny wygląd graficzny. W szczególności Karty HOME PROFIT mogą różnić się awersem, na którym może znajdować się logo lub inne oznaczenie graficzne Partnera, który umożliwił Uczestnikowi uzyskanie statusu Uczestnika.

 7. Wszystkie Karty HOME PROFIT, bez względu na ich wygląd graficzny, dają ich posiadaczom (Uczestnikom) jednakowe uprawnienia i warunki korzystania z ofert specjalnych i rabatów Marek.

 8. Wszystkie e-Karty HOME PROFIT, bez względu na ich wygląd graficzny, dają ich posiadaczom (Uczestnikom) jednakowe uprawnienia i warunki korzystania z ofert specjalnych i rabatów Marek.

 9. Personalizacji Karty HOME PROFIT poprzez zamieszczenie na niej nazwiska Uczestnika każdorazowo dokonuje Organizator.

 10. Karta HOME PROFIT co do zasady doręczana jest Uczestnikom przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki pocztowej skierowanej na adres do korespondencji wskazany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym. Wysłanie do Uczestnika przesyłki pocztowej zawierającej Kartę HOME PROFIT następuje w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia utworzenia przez Uczestnika Konta.

 11. Możliwe jest również wręczenie Karty HOME PROFIT i e-karty HOME PROFIT bezpośrednio przez Partnera lub Organizatora. W takim przypadku również wymagane jest utworzenie Konta, a uzyskanie statusu Uczestnika następuje z chwilą jego utworzenia.

 12. Przedstawiciele Marek są uprawnieni do weryfikacja okaziciela Karty HOME PROFIT poprzez sprawdzenie jego dowodu tożsamości w momencie dokonywania zakupu produktów (towarów) lub nabycia usług Marek z wykorzystaniem oferty specjalnej lub dedykowanego rabatu.

 

VI KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU HOME PROFIT

 1. W Serwisie HOME PROFIT ogólnie dostępne są aktualne informacje dotyczące Partnerów zrzeszonych w Programie HOME PROFIT.

 2. Lista Partnerów zrzeszonych w Programie HOME PROFIT może ulegać zmianie w każdym czasie w zależności od zainteresowania Partnerów Programem HOME PROFIT. Do listy tej mogą być dodawani nowi Partnerzy, którzy nawiązali współpracę z Organizatorem, jak również mogą być z niej usuwani Partnerzy, którzy zakończyli współpracę z Organizatorem.

 3. W Serwisie HOME PROFIT ogólnie dostępne są również aktualne informacje dotyczące Marek zrzeszonych w Programie HOME PROFIT.

 4. Lista Marek zrzeszonych w Programie HOME PROFIT może ulegać zmianie w każdym czasie w zależności od zainteresowania Marek Programem HOME PROFIT. Do listy tej mogą być dodawane nowe Marki, które nawiązały współpracę z Organizatorem, jak również mogą być z niej usuwane Marki, które zakończyły współpracę z Organizatorem. Zmianie ulegać mogą również wysokości rabatów oferowanych Uczestnikom przez poszczególne Marki.

 5. W ramach Programu HOME PROFIT Uczestnicy mogą otrzymać dedykowane im korzyści w postaci:

 6. rabatów udzielanych przez Marki na zakup oferowanych przez nie produktów (towarów) lub usług,

 7. ofert specjalnych przygotowywanych przez Marki dla Uczestników.

 8. W ramach Serwisu HOME PROFIT ogólnie dostępne są informacje dotyczące wysokości aktualnie oferowanych Uczestnikom przez poszczególne Marki rabatów.

 9. Aktualne rabaty przyznane Uczestnikom przez Marki można wykorzystać jedynie w czasie trwania Programu HOME PROFIT w sposób określony w Regulaminie.

 10. Na skutek skorzystania z rabatu Uczestnik za nabyte od Marki produkty lub usługi zapłaci cenę wynikającą z różnicy standardowej ceny produktu lub usługi oferowanej przez Markę i kwoty udzielonego przez Markę rabatu.

 11. Rabatem objęte są wybrane produkty lub usługi Marek wskazane i opisane w Serwisie HOME PROFIT.

 12. Skorzystanie przez Uczestnika z oferowanych przez Marki rabatów wymaga okazania Karty HOME PROFIT pracownikowi kasy Marki lub przedstawicielowi Marki uprawnionemu do zawierania transakcji z konsumentami przed przystąpieniem do realizacji konkretnej transakcji.

 13. Informacje o aktualnych ofertach specjalnych poszczególnych Marek dostępne są dla Uczestników po zalogowaniu się na Konto.

 14. Uczestnicy mogą skorzystać z ofert specjalnych Marek jedynie w terminach wskazanych przez Marki w konkretnych ofertach specjalnych.

 15. Skorzystanie przez Uczestnika z konkretnej oferty specjalnej Marki wymaga okazania pracownikowi kasy Marki lub przedstawicielowi Marki uprawnionemu do zawierania transakcji z konsumentami przed przystąpieniem do realizacji konkretnej transakcji Karty HOME PROFIT oraz podania kodów rabatowych przypisanych do konkretnej oferty specjalnej widocznych po zalogowaniu się na Konto.

 16. Rabatów i ofert specjalnych poszczególnych Marek nie można ze sobą kumulować, jak również nie można łączyć ich łączyć z rabatami, upustami, promocjami lub innymi ofertami specjalnymi niezwiązanymi z Programem HOME PROFIT.

 17. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) w zamian za rabaty lub oferty specjalne poszczególnych Marek przysługujące w ramach Programu HOME PROFIT.

 18. Marki są oferentami w odniesieniu do swoich ofert (rabatów lub ofert specjalnych) komunikowanych w Serwisie HOME PROFIT.

 19. Marki są zobowiązane i odpowiadają wobec Uczestników za wykonanie swojego świadczenia z należytą starannością, wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez konkretną Markę. Podmiotem odpowiedzialnym za wystawianie paragonów z tytułu wykonania konkretnej usługi lub zakupu konkretnego produktu (towaru), przy wykorzystaniu Kuponu nabytego w serwisie Gruper.pl, jest Marka. Działanie Organizatora w ramach Programu HOME PROFIT sprowadza się jedynie do przekazywania (udostępniania) Uczestnikom za pośrednictwem Serwisu HOME PROFIT informacji o rabatach i ofertach specjalnych dedykowanych przez Marki dla Uczestników. Marki są sprzedawcami lub wytwórcami produktów (towarów) lub wykonawcami usług, w związku z czym są podmiotami wyłącznie odpowiedzialnymi za sprzedawane lub wytwarzane przez Marki produkty (towary) lub świadczone przez nie usługi.

 20. W ramach Konta Uczestnicy mają możliwość tworzenia własnych list ulubionych Marek, dokonywania ich oceny, jak również korzystania z mapy ułatwiającej lokalizację w pobliżu miejsca zamieszkania Uczestnika punktów i sklepów Marek zrzeszonych w Programie.

 

VII REKLAMACJE

 1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Programu HOME PROFIT albo usług świadczonych bezpośrednio przez Organizatora – polegających na dystrybucji Kart HOME PROFIT, Uczestnicy mogą składać przez cały okres uczestnictwa w Programie HOME PROFIT.

 2. Reklamacje można kierować do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w punkcie I Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@homeprofit.pl

 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty HOME PROFIT oraz numer telefonu kontaktowego, e-mail lub adres pocztowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Organizatora zakresie.

 5. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Zawiadomienie przekazane zostanie listem poleconym.

 6. Reklamacje dotyczące bezpośrednio produktów (towarów) lub usług Marek Uczestnik składa bezpośrednio Marce, od której nabył konkretny produkt (towar) lub usługę, których reklamacja dotyczy.

 7. Reklamacje produktów (towarów) lub usług objętych rabatem bądź dedykowaną ofertą specjalną należy zgłaszać bezpośrednio do Marki na dane podane w ofercie Marki lub na paragonie potwierdzającym nabycie produktu lub usługi. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, bezpośrednio do Organizatora, reklamacja ta zostanie przekazana do Marki i rozpatrzona na warunkach określonych przez Markę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków gwarancji lub za zbycie przez Marki produkty (towarów) niezgodnych z umową sprzedaży konsumenckiej.

 

VIII USTANIE CZŁONKOSTWA W PROGRAMIE HOME PROFIT

 1. Członkostwo w Programie HOME PROFIT ustaje w przypadku:

 2. złożenia przez Uczestnika pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa z dniem otrzymania zawiadomienia przez Organizatora,

 3. wystąpienia przez Uczestnika z żądaniem usunięcia jego danych osobowych,

 4. wykluczenia Uczestnika z Programu HOME PROFIT,

 5. śmierci Uczestnika,

 6. zakończenia Programu HOME PROFIT przez Organizatora.

 7. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z członkostwa w Programie HOME PROFIT. Rezygnacja musi mieć formę pisemnego oświadczenia, które należy doręczyć na adres siedziby Organizatora wskazany w punkcie I Regulaminu. Z chwilą doręczenia rezygnacji Konto Uczestnika zostaje zamknięte.

 8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Programu HOME PROFIT ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 9. podania w Formularzu Rejestracyjnym nieprawdziwych danych,

 10. nieprawidłowego korzystania z Karty HOME PROFIT, w tym udostępnienia jej osobie trzeciej,

 11. podjęcia działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub wizerunek Organizatora.

 12. Wykluczenie Uczestnika z Programie HOME PROFIT skutkuje automatycznym ustaniem prawa do korzystania z rabatów i ofert specjalnych w ramach Programu HOME PROFIT.

 13. Wraz z ustaniem członkostwa w Programie HOME PROFIT Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi Kartę HOME PROFIT przesyłając ją na adres wskazany w punkcie I. Regulaminu.

 

IX DANE OSOBOWE

 1. Biorąc udział w Programie HOME PROFIT Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)(dalej jako Ustawa).

 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Organizator.

 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane osobowe wskazane w punkcie IV.4) Regulaminu.

 4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres Organizatora podany w punkcie I. Regulaminu.

 6. W przypadku zakończenia Programu HOME PROFIT bądź ustania uczestnictwa w Programie HOME PROFIT, dane Uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora oraz podmioty działające na jego zlecenie w celu prowadzenia Programu HOME PROFIT oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników.

 8. Dane osobowe Uczestników korzystających z usługi newsletter są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Ustawie oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

 9. Zbiór danych osobowych Uczestników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i wpisany do ogólnodostępnego rejestru zbiorów danych osobowych.

 10. Dane osobowe Uczestników są chronione przez Organizatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne.

 11. Zmiany podanych danych osobowych Uczestnik może dokonać poprzez edycję i zapisanie nowych danych na Koncie po zalogowaniu się w Serwisie HOME PROFIT, bądź w formie pisemnej, poprzez przesłanie nowych danych na adres Organizatora podany w pkt I Regulaminu.

 12. Uczestnik, który udzielił zgody na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie, o którym mowa w Regulaminie, może ją w każdym czasie odwołać, wysyłając zwrotną wiadomość e-mail. Po odwołaniu zgody informacje handlowe nie będą wysyłane.

 13. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla stosunku pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 2. Zasady Programu HOME PROFIT określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 3. Biorąc udział w Programie HOME PROFIT Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie HOME PROFIT oraz wyraża zgodę na uczestnictwo w nim na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerować w przebieg Programu HOME PROFIT w sposób naruszający jego zasady.

 4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w czasie trwania Programu HOME PROFIT w Serwisie HOME PROFIT.

 

 


 


 

 

Przejdź do strony: Polityka prywatności